ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบึงบอนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2504  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  อำเภอศรีสัชนาลัย  โดยเริ่มแรกใช้สถานที่วัดบ้านบึงบอนเป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอน 2 ชั้นได้ย้ายมาสังกัดอำเภอทุ่งเสลี่ยมและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เมื่อ พ.ศ. 2508  และย้ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ.2523  ต่อมาในปี พ.ศ.2532  ประชาชน และคณะครูได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนเนื้อที่ 1 ไร่ ติดกับด้านใต้ของโรงเรียน และได้ร่วมกับประชาชนสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2539  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าหาทุนซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนซึ่งติดต่อด้านทิศใต้ของโรงเรียนอีก 25 ไร่ เศษ และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา