วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์


วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

  • วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา  2562   นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  รักชุมชน  ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • พันธกิจ

          1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพร้อมทั้งหลักสูตรและอาคารสถานที่
          2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และค่านิยมหลัก  12 ประการ
          3. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งด้านความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะการดนตรีและทักษะอาชีพ
          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแบบอย่างให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง
          5. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

  • กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพแนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนวทางการพัฒนากลยุทธ์