เพลงมาร์ช ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์
  • ปรัชญาโรงเรียน : พัฒนาการศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคม
  • คำขวัญ : ประพฤติดี  มีความรู้  คู่สังคม  ชุมชนร่วมพัฒนา
  • อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : “สะอาด  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่เก็บออม”
  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : “โรงเรียนส่งเสริมการออมทรัพย์”
  • มาตรการส่งเสริม : “โรงเรียนส่งเสริมวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านบึงบอน

โรงเรียนบ้านบึงบอน สถาบันสร้างการศึกษา

พัฒนา  ให้ความรู้  คู่คุณธรรม

มีวินัย  ใฝ่เรียน  อย่างเลิศล้ำ

น้อมนำ  ชุมชน  สู่ความภูมิใจ

** สีฟ้าประจักษ์  สัญลักษณ์  แห่งความเพียร

มุ่งมั่นการเรียน  ดนตรี  กีฬาผสาน

แดงเกรียงไกร  นำใจ  สว่างสร้างสรรค์

สามัคคีมั่น  พวกเรา  ลูกฟ้าแดง

เราลูก  พ่อขุนราม งามสง่า

หลวงพ่อศิลา  แหล่งรวมใจ  เราทั้งผอง

พร้อมก้าวย่าง  ต่อไป  ตามครรลอง

ประกาศก้อง  เป็นคนดี  ของสังคม

บึงบอน  เกียรติภูมิ  เพื่อนพ้องน้องพี่

ยึดมั่นความดี  คุณ  ครูอาจารย์

ชาติศาสน์  กษัตริย์  มั่นในปณิธาน

ร่วมสานสร้าง  สังคมไทย  วัฒนา

ซ้ำ **

คำร้อง : ยุพิน จงแจ่มฟ้า